Sviatosť krstu

Krst je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Svätého Ducha.

 Ustanovenie a obrad krstu
Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28. 19-20).
Krst sa udeľuje liatím vody, alebo ponorením do vody.

V krste dostávame od Boha nasledovné milosti – dary:

stávame sa božími deťmi zmýva sa nám z duše dedičný hriech zmývajú sa nám všetky ostatné hriechy stávame sa súčasťou Cirkvi – Kristovho tajomného tela

Krst môže udeliť biskup, kňaz a diakon, v nebezpečenstve života každý človek.

Krst môže prijať len človek, ktorý ešte nebol pokrstený.

Krst dieťaťa:
Krst je potrebné nahlásiť najneskôr týždeň pred požadovaným termínom.
Krst sa udeľuje spravidla v sobotu doobeda alebo podľa dohody.
Krstná náuka býva v piatok večer o 19:00 pred krstom alebo termín po dohode.
Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku / môže byť aj s menom a dátumom krstu /,  krstnú sviecu, olivový olej a uteráčik.

Krstní rodičia
Každý pokrstený má mať podľa možností krstného rodiča, ktorého úlohou je pomáhať pokrstenému žiť podľa kresťanskej viery.

Aby niekto mohol prijať úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, a aby bol schopný a mal
    úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak biskup nestanovil iný vek
3. aby bol katolík, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život     primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, môže byť iba ako svedok krstu.

 
Kto môže byť krstným rodičom?

  1. slobodný vo veku nad 16. rokov
  2. tí, ktorí žijú v manželstve, majú byť sobášení v chráme a praktizujúci kresťania (ostatní, ktorí nespĺňajú tieto podmienky, môžu byť len svedkami krstu).

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár