Sviatosť manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou  vyjadria svoj súhlas.

Vstupné informácie pre snúbencov pred uzavretím sviatosti manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

 Ako  treba  postupovať

1.      Nahlásiť termín a čas sobáša.
2.      V dohodnutom čase  napísať cirkevnú zápisnicu.
K tomu budete potrebovať  tieto doklady:

  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  • Občianske preukazy
  • Údaje o vašich svedkoch  (prekopírovať ich občianske preukazy – obojstranne).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

Po predložení týchto dokladov, sa dohodneme na termíne spísania zápisnice.
3.      Na štátnej matrike je potrebné vypísať formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K  tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy.

  • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)

4.      Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom.

 

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár