Usmernenie o verejných bohoslužbách – farnosť Kuzmice

V nadväznosti na vyjadrenie sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 4. Mája. V našej farnosti to bude takto:
Dišpenz od účasti na slávení sv. liturgie: Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Veriacim je treba zdôrazniť, že účasť na bohoslužbách bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov
Minimálne dvojmetrové rozostupy. Ak sa liturgie zúčastnia manželia, alebo rodičia s deťmi, môžu stáť spolu pri zachovaní povinného odstupu.
Ak je pred chrámom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy.
Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú položené spoločné knižky, texty, či ružence. Pri vstupe do chrámu nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prípadne si nech si veriaci prinesú dezinfekciu so sebou. Povinné nosenie rúška platí aj počas slávenia sv. liturgie.
Sväté liturgie nech majú kratšie trvanie, čo možno zohľadniť aj pri príhovoroch.
Podávanie svätého prijímania:
1. Eucharistiu možno rozdávať pod spôsobom chleba na ruku veriaceho, ktorý si ju sám vloží do úst.
2. Eucharistiu možno podať pod oboma spôsobmi tak, že veriaci prijme Eucharistiu do ruky a hneď ju namočí do Božej Krvi a vloží do úst.
3. Eucharistiu možno podať pod obomi spôsobmi ako je bežná prax so samostatnou lyžičkou. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové rozostupy.
O bozkaní kríža a ikon platí tiež usmernenie, že táto úcta má byť dočasne iba náznaková, bez dotyku perí.
 

Ustanovenia Kongregácie pre východné cirkvi ohľadom veľkonočných slávení vo východných katolíckych cirkvách

Ustanovenia k veľkonočným sláveniam vo východných katolíckych cirkvách (pracovný preklad)

Vzhľadom na rýchle šírenie sa pandémie Covid-19 aj v mnohých krajinách, kde sú pôvodní alebo stále žijúci veriaci východných katolíckych cirkví, Kongregácia pre východné cirkvi pozýva všetky Hlavy cirkví sui iuris, vydať nariadenia v zhode s nariadeniami civilných autorít, ktoré boli ustanovené pre zabránenie nákazy a pre správanie sa s inými katolíckymi i nekatolíckymi cirkvami prítomnými na tom istom území.

Z ohľadu na veľkonočné slávenia podľa vlastného kalendára a berúc do úvahy rôzne obradové tradície, nie je možné vydať jednotnú smernicu, ktorá by sa vzťahovala na všetky súčasné zvyky v každej cirkvi sui iuris.

Jednak je vhodné zdieľať nasledujúce odporúčania:

– Nech sa prísne dodržiavajú sviatky tak, ako je v liturgickom kalendári, s vlastnými sláveniami, ktoré bude možné uskutočniť a vysielať (online alebo TV) takým spôsobom, aby ich mohli veriaci sledovať vo svojich domovoch. Nech sa pri tom zoberú do úvahy tie prispôsobenia, ktoré sú nutné kvôli obmedzeniam v liturgickej službe. Niektoré obradové tradície predpokladajú prítomnosť zboru a spolu slúžiacich (diakoni a miništranti), čo v súčasnosti nie je možné alebo by nebolo správne, aby boli zídení spolu vo väčšom počte.

– Nech sa vynechajú tie časti slávenia, ktoré majú byť mimo chrámu.

 

– Nech sa pripomenie veriacim hodnota osobnej a rodinnej modlitby, autentickej cirkevnej modlitby, ktorá v súčasných podmienkach je dôležitým prostriedkom na odovzdanie viery, jej obsahu a modlitieb, medzi rôznymi generáciami. Nech sa vopred určia aj cez sociálne komunikačné kanály, pomôcky, ktoré umožnia dospelým v rodine vysvetliť, hlavne tým najmenším, tajomstvo (mystagógia) obradov, ktoré by sa v normálnych podmienkach slávili v chráme a za prítomnosti veriacich.

– Bohatstvo slávení práve veľkonočných sviatkov, od Kvetnej nedele do nedele Paschy, môže byť rovnako hodnotné, keď sa budú jeho časti modliť doma a v rodinách s tým, ako sa to zvyčajne deje v komunitách každý rok.

– Kňazi, ktorí nemôžu sláviť liturgiu sami, nech sa modlia časti Ústavu, hlavne žalmy a tie modlitby, ktoré nepredpokladajú odpoveď zboru a veriacich.

– Na Veľký štvrtok, počas liturgických slávení ráno, niektoré cirkvi sui iuris slávia posvätenie svätého Myra. Toto slávenia, keďže na Východe nie je spojené s týmto dňom, sa môže preniesť na iný dátum (deň).

– Na Veľký piatok nech sa koná modlitba pri kríži a Kristovom hrobe osamote alebo v rodine, využívajúc bohaté texty východných tradícií vlastné tomuto dňu.

– V noci (veľkonočného) Vzkriesenia nech sa pozvú rodiny, kde je to možné, cez slávnostné zvonenie zvonov, aby sa zjednotili pri čítaní Evanjelia Vzkriesenia zapáliac svetlo (sviečku, lampáš) a spievajúc niektoré tropáre alebo typické spevy vlastnej tradície, ktoré často veriaci vedia naspamäť.

– Eventuálne krsty plánované na Veľkú noc, nech sa odložia na iný dátum.

– Zostávajú platné smernice vydané dekrétom Apoštolskej penitenciárie z 19. marca, pretože mnohí veriaci sú zvyknutí spovedať sa v čase pred Veľkou nocou, kde to nie je možné takto urobiť, Pastieri nech ukážu veriacim, ktoré modlitby sa v duchu ľútosti majú pomodliť z kajúcich modlitieb, na ktoré je východná tradícia bohatá.

Váš oddaný

+ Kardinál Leonardo Sandri, prefekt

o. Flavio Pace

podsekretár

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3284&fbclid=IwAR1HeqY28Mbd67K1ShMEG9lKjqjiRP7rXwY0iF_fOldvBU1v0Lv9wnicZiw

V núdzi bez spovedníka…

 – zo stránky otcov kapucínov / link je nižšie /