Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Vatikán 20. februára (RV) Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036

INTRONIZÁCIA BOŽIEHO SLOVA V RODINÁCH

Bratia kňazi, drahí veriaci,

Svätý Otec František apoštolským listom vo forme motu proprio s názvom Aperuit illis zo dňa 30.9.2019 ustanovil „Nedeľu Božieho slova“. Prezident Biblickej federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od Prvej adventnej nedele v r. 2019 až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala. V Košickej eparchii sme sa rozhodli na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke o vtelení Božieho Slova vykonať obrad intronizácie Božieho Slova v našich rodinách.

Nakoľko sa Boží ľud v týchto dňoch pre svetovú pandémiu nestretáva v chráme, chceme vás poprosiť, aby ste vo svojich rodinách „intronizovali“ Božie Slovo. Je to príležitosťou pre zvýraznenie skutočnosti, že naše rodiny sa v tomto čase môžu a majú stať miestom zvláštnej Božej prítomnosti.

Jej vonkajším vyjadrením, okrem spoločnej modlitby, môže byť na čestnom mieste v domácnosti uložený Kristov kríž či ikona Krista alebo Bohorodičky a kniha Svätého Písma, z ktorej si členovia rodiny pravidelne čítajú.

V tomto roku Božieho Slova je potrebné znovu vrátiť patričnú úctu tomu, ktorý môže v Slove prebývať v našich domovoch rovnako, ako prebýva v Eucharistii v našich chrámoch.

Ďakujeme za pochopenie tohto nášho úmyslu v čase, kedy sú naše chrámy zatvorené. Považujeme za nesmierne dôležité, aby sa úcta k Eucharistii a Božiemu Slovu preniesla do našich domovov a rodín.

vladyka Milan Chautur CSsR – eparchiálny biskup

vladyka Cyril Vasiľ SJ – apoštolský administrátor

http://grkatke.sk/aktualita/2020-03-24-144617-intronizacia-bozieho-slova-v-rodinach

USMERNENIE O VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH

Drahí kňazi a veriaci Košickej eparchie.

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým kňazom, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020.

V súvislosti s týmto informujeme kňazov a veriacich o nasledovnom:

1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach bude zachovaný. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme (mestské farnosti upravia program podľa vlastného uváženia) za zatvorenými dverami chrámu. Začiatok bohoslužby v zatvorenom chráme bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách alebo sledovaním všetkým farnostiam Gréckokatolíckej eparchie Košice prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, RádioLumen.

2. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne,časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

3. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby vhodne vybrali čas dňa, kedy bude chrám otvorený pre osobnú modlitbu mimo času bohoslužieb (vtedy bude chrám zatvorený). Čas, kedy bude chrám otvorený, môže byť príležitosťou pre svätú spoveď.

4. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.

5. V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke.

6. Bohoslužby v priamom prenose TV Logos je možné sledovať z Baziliky Minor v Michalovciach v tomto poriadku:

Všedný deň: 7:00 Utiereň, 17:30 Pôstny moleben, Moleben k sv. Jozefovi, Krížová cesta, 18:00 Sv. liturgia (Streda a piatok) VPD

Sobota: 7:00 Utiereň, 18:00 Sv. liturgia, 19:00 Veľká večiereň

Nedeľa: 7:00 Utiereň, 8:00 Sv. liturgia, 18:00 Večiereň

7. Z košickej katedrály bude možné sledovať prenosy bohoslužieb prostredníctvom facebookovej stránky: Info z Košickej eparchie a na webovej stránke: www.grkatke.sk v tomto poriadku:

Pondelok – Piatok: 17:00 Sv. liturgia; (Streda a piatok) VPD;

Streda a Piatok: 7:30 Utiereň

Sobota: 7:30 Hramoty; 17:00 Veľká večiereň; 18:00 Sv. liturgia

Nedeľa: 6:30 Utiereň; 7:30:00 Sv. liturgia; 17:00 Večiereň;

8. Plánovaná finančná zbierka 15.3.2020 na podporu Pútnického domu v Klokočove je odložená. Nový termín tejto zbierky ohlásime včas.

9. Farské oznamy svojich farností sledujte na farských nástenkách alebo na farských internetových stránkach.

10. Tieto informácie budeme aktualizovať priebežne na oficiálnej webstránke eparchie (Informácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19).

Veríme, že tento zákaz neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na toho, ktorý za nás na kríži zomrel.

Vkladáme vás pod ochranu Klokočovskej Bohorodičky a udeľujeme archijerejské požehnanie.

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor

http://grkatke.sk/aktualita/2020-03-10-171821-usmernenie-o-verejnych-bohosluzbach