INTRONIZÁCIA BOŽIEHO SLOVA V RODINÁCH

Bratia kňazi, drahí veriaci,

Svätý Otec František apoštolským listom vo forme motu proprio s názvom Aperuit illis zo dňa 30.9.2019 ustanovil „Nedeľu Božieho slova“. Prezident Biblickej federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od Prvej adventnej nedele v r. 2019 až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala. V Košickej eparchii sme sa rozhodli na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke o vtelení Božieho Slova vykonať obrad intronizácie Božieho Slova v našich rodinách.

Nakoľko sa Boží ľud v týchto dňoch pre svetovú pandémiu nestretáva v chráme, chceme vás poprosiť, aby ste vo svojich rodinách „intronizovali“ Božie Slovo. Je to príležitosťou pre zvýraznenie skutočnosti, že naše rodiny sa v tomto čase môžu a majú stať miestom zvláštnej Božej prítomnosti.

Jej vonkajším vyjadrením, okrem spoločnej modlitby, môže byť na čestnom mieste v domácnosti uložený Kristov kríž či ikona Krista alebo Bohorodičky a kniha Svätého Písma, z ktorej si členovia rodiny pravidelne čítajú.

V tomto roku Božieho Slova je potrebné znovu vrátiť patričnú úctu tomu, ktorý môže v Slove prebývať v našich domovoch rovnako, ako prebýva v Eucharistii v našich chrámoch.

Ďakujeme za pochopenie tohto nášho úmyslu v čase, kedy sú naše chrámy zatvorené. Považujeme za nesmierne dôležité, aby sa úcta k Eucharistii a Božiemu Slovu preniesla do našich domovov a rodín.

vladyka Milan Chautur CSsR – eparchiálny biskup

vladyka Cyril Vasiľ SJ – apoštolský administrátor

http://grkatke.sk/aktualita/2020-03-24-144617-intronizacia-bozieho-slova-v-rodinach

USMERNENIE O VEREJNÝCH BOHOSLUŽBÁCH

Drahí kňazi a veriaci Košickej eparchie.

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10. 03. 2020, oznamujeme všetkým kňazom, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10. 03.2020 do 23. 03. 2020.

V súvislosti s týmto informujeme kňazov a veriacich o nasledovnom:

1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach bude zachovaný. Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme (mestské farnosti upravia program podľa vlastného uváženia) za zatvorenými dverami chrámu. Začiatok bohoslužby v zatvorenom chráme bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách alebo sledovaním všetkým farnostiam Gréckokatolíckej eparchie Košice prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, RádioLumen.

2. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne,časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

3. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby vhodne vybrali čas dňa, kedy bude chrám otvorený pre osobnú modlitbu mimo času bohoslužieb (vtedy bude chrám zatvorený). Čas, kedy bude chrám otvorený, môže byť príležitosťou pre svätú spoveď.

4. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého Písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk.

Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Budúcu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku.

5. V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke.

6. Bohoslužby v priamom prenose TV Logos je možné sledovať z Baziliky Minor v Michalovciach v tomto poriadku:

Všedný deň: 7:00 Utiereň, 17:30 Pôstny moleben, Moleben k sv. Jozefovi, Krížová cesta, 18:00 Sv. liturgia (Streda a piatok) VPD

Sobota: 7:00 Utiereň, 18:00 Sv. liturgia, 19:00 Veľká večiereň

Nedeľa: 7:00 Utiereň, 8:00 Sv. liturgia, 18:00 Večiereň

7. Z košickej katedrály bude možné sledovať prenosy bohoslužieb prostredníctvom facebookovej stránky: Info z Košickej eparchie a na webovej stránke: www.grkatke.sk v tomto poriadku:

Pondelok – Piatok: 17:00 Sv. liturgia; (Streda a piatok) VPD;

Streda a Piatok: 7:30 Utiereň

Sobota: 7:30 Hramoty; 17:00 Veľká večiereň; 18:00 Sv. liturgia

Nedeľa: 6:30 Utiereň; 7:30:00 Sv. liturgia; 17:00 Večiereň;

8. Plánovaná finančná zbierka 15.3.2020 na podporu Pútnického domu v Klokočove je odložená. Nový termín tejto zbierky ohlásime včas.

9. Farské oznamy svojich farností sledujte na farských nástenkách alebo na farských internetových stránkach.

10. Tieto informácie budeme aktualizovať priebežne na oficiálnej webstránke eparchie (Informácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19).

Veríme, že tento zákaz neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, lež kríž tejto vírusovej choroby ešte viac zvýrazní našu odkázanosť na toho, ktorý za nás na kríži zomrel.

Vkladáme vás pod ochranu Klokočovskej Bohorodičky a udeľujeme archijerejské požehnanie.

vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup

vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor

http://grkatke.sk/aktualita/2020-03-10-171821-usmernenie-o-verejnych-bohosluzbach

V KUZMICIACH PODPORILI OCHRANU ŽIVOTA A RODINNÝCH HODNÔT

Košice, 23. február (TSKE) Týždeň pred Veľkým pôstom 16. februára prišiel do farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Kuzmiciach Misijný pamätník nenarodeným deťom, ktorý vytvoril mladý umelec Martin Hudaček. Veriaci sa počas nasledujúcich dní mohli zamýšľať nad veľmi dôležitými otázkami modernej doby – otázkami ochrany života už od počatia a úctou životu či taktiež dôležitou témou ochrany rodiny, ktorú tvorí otec, mama a dieťa.

Od začiatku týždňa boli denne kázne zamerane na určité témy: problematika slabej ochrany života už od počatia, úloha muža – otca v rodine, úloha ženy – matky v rodine, obhajoba a stráženie hodnôt. Vyvrcholením bola 21. februára piatková slávnostná liturgia, kedy farnosť navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Vladyka Cyril zdôraznil ochranu a úctu k životu ako celku a pozornosť zameral na povinnosť chrániť život.

Súsošie ďalej bude putovať po farnostiam Zemplína.

TSKE informoval Štefan Keruľ-Kmec ml.
Foto: Cyril Keruľ-Kmec

http://grkatke.sk/aktualita/2020-02-21-141449-v-kuzmiciach-podporili-ochranu-zivota-a-rodinnych-hodnot