Ustanovenia Kongregácie pre východné cirkvi ohľadom veľkonočných slávení vo východných katolíckych cirkvách

Ustanovenia k veľkonočným sláveniam vo východných katolíckych cirkvách (pracovný preklad)

Vzhľadom na rýchle šírenie sa pandémie Covid-19 aj v mnohých krajinách, kde sú pôvodní alebo stále žijúci veriaci východných katolíckych cirkví, Kongregácia pre východné cirkvi pozýva všetky Hlavy cirkví sui iuris, vydať nariadenia v zhode s nariadeniami civilných autorít, ktoré boli ustanovené pre zabránenie nákazy a pre správanie sa s inými katolíckymi i nekatolíckymi cirkvami prítomnými na tom istom území.

Z ohľadu na veľkonočné slávenia podľa vlastného kalendára a berúc do úvahy rôzne obradové tradície, nie je možné vydať jednotnú smernicu, ktorá by sa vzťahovala na všetky súčasné zvyky v každej cirkvi sui iuris.

Jednak je vhodné zdieľať nasledujúce odporúčania:

– Nech sa prísne dodržiavajú sviatky tak, ako je v liturgickom kalendári, s vlastnými sláveniami, ktoré bude možné uskutočniť a vysielať (online alebo TV) takým spôsobom, aby ich mohli veriaci sledovať vo svojich domovoch. Nech sa pri tom zoberú do úvahy tie prispôsobenia, ktoré sú nutné kvôli obmedzeniam v liturgickej službe. Niektoré obradové tradície predpokladajú prítomnosť zboru a spolu slúžiacich (diakoni a miništranti), čo v súčasnosti nie je možné alebo by nebolo správne, aby boli zídení spolu vo väčšom počte.

– Nech sa vynechajú tie časti slávenia, ktoré majú byť mimo chrámu.

 

– Nech sa pripomenie veriacim hodnota osobnej a rodinnej modlitby, autentickej cirkevnej modlitby, ktorá v súčasných podmienkach je dôležitým prostriedkom na odovzdanie viery, jej obsahu a modlitieb, medzi rôznymi generáciami. Nech sa vopred určia aj cez sociálne komunikačné kanály, pomôcky, ktoré umožnia dospelým v rodine vysvetliť, hlavne tým najmenším, tajomstvo (mystagógia) obradov, ktoré by sa v normálnych podmienkach slávili v chráme a za prítomnosti veriacich.

– Bohatstvo slávení práve veľkonočných sviatkov, od Kvetnej nedele do nedele Paschy, môže byť rovnako hodnotné, keď sa budú jeho časti modliť doma a v rodinách s tým, ako sa to zvyčajne deje v komunitách každý rok.

– Kňazi, ktorí nemôžu sláviť liturgiu sami, nech sa modlia časti Ústavu, hlavne žalmy a tie modlitby, ktoré nepredpokladajú odpoveď zboru a veriacich.

– Na Veľký štvrtok, počas liturgických slávení ráno, niektoré cirkvi sui iuris slávia posvätenie svätého Myra. Toto slávenia, keďže na Východe nie je spojené s týmto dňom, sa môže preniesť na iný dátum (deň).

– Na Veľký piatok nech sa koná modlitba pri kríži a Kristovom hrobe osamote alebo v rodine, využívajúc bohaté texty východných tradícií vlastné tomuto dňu.

– V noci (veľkonočného) Vzkriesenia nech sa pozvú rodiny, kde je to možné, cez slávnostné zvonenie zvonov, aby sa zjednotili pri čítaní Evanjelia Vzkriesenia zapáliac svetlo (sviečku, lampáš) a spievajúc niektoré tropáre alebo typické spevy vlastnej tradície, ktoré často veriaci vedia naspamäť.

– Eventuálne krsty plánované na Veľkú noc, nech sa odložia na iný dátum.

– Zostávajú platné smernice vydané dekrétom Apoštolskej penitenciárie z 19. marca, pretože mnohí veriaci sú zvyknutí spovedať sa v čase pred Veľkou nocou, kde to nie je možné takto urobiť, Pastieri nech ukážu veriacim, ktoré modlitby sa v duchu ľútosti majú pomodliť z kajúcich modlitieb, na ktoré je východná tradícia bohatá.

Váš oddaný

+ Kardinál Leonardo Sandri, prefekt

o. Flavio Pace

podsekretár

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3284&fbclid=IwAR1HeqY28Mbd67K1ShMEG9lKjqjiRP7rXwY0iF_fOldvBU1v0Lv9wnicZiw

V núdzi bez spovedníka…

 – zo stránky otcov kapucínov / link je nižšie /

Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie

Vatikán 20. februára (RV) Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i hromadné rozhrešenie.

Dekrét podpísal hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel. Tí najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia kolektívneho rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200320036