Ustanovenia Kongregácie pre východné cirkvi ohľadom veľkonočných slávení vo východných katolíckych cirkvách

Ustanovenia k veľkonočným sláveniam vo východných katolíckych cirkvách (pracovný preklad)

Vzhľadom na rýchle šírenie sa pandémie Covid-19 aj v mnohých krajinách, kde sú pôvodní alebo stále žijúci veriaci východných katolíckych cirkví, Kongregácia pre východné cirkvi pozýva všetky Hlavy cirkví sui iuris, vydať nariadenia v zhode s nariadeniami civilných autorít, ktoré boli ustanovené pre zabránenie nákazy a pre správanie sa s inými katolíckymi i nekatolíckymi cirkvami prítomnými na tom istom území.

Z ohľadu na veľkonočné slávenia podľa vlastného kalendára a berúc do úvahy rôzne obradové tradície, nie je možné vydať jednotnú smernicu, ktorá by sa vzťahovala na všetky súčasné zvyky v každej cirkvi sui iuris.

Jednak je vhodné zdieľať nasledujúce odporúčania:

– Nech sa prísne dodržiavajú sviatky tak, ako je v liturgickom kalendári, s vlastnými sláveniami, ktoré bude možné uskutočniť a vysielať (online alebo TV) takým spôsobom, aby ich mohli veriaci sledovať vo svojich domovoch. Nech sa pri tom zoberú do úvahy tie prispôsobenia, ktoré sú nutné kvôli obmedzeniam v liturgickej službe. Niektoré obradové tradície predpokladajú prítomnosť zboru a spolu slúžiacich (diakoni a miništranti), čo v súčasnosti nie je možné alebo by nebolo správne, aby boli zídení spolu vo väčšom počte.

– Nech sa vynechajú tie časti slávenia, ktoré majú byť mimo chrámu.

 

– Nech sa pripomenie veriacim hodnota osobnej a rodinnej modlitby, autentickej cirkevnej modlitby, ktorá v súčasných podmienkach je dôležitým prostriedkom na odovzdanie viery, jej obsahu a modlitieb, medzi rôznymi generáciami. Nech sa vopred určia aj cez sociálne komunikačné kanály, pomôcky, ktoré umožnia dospelým v rodine vysvetliť, hlavne tým najmenším, tajomstvo (mystagógia) obradov, ktoré by sa v normálnych podmienkach slávili v chráme a za prítomnosti veriacich.

– Bohatstvo slávení práve veľkonočných sviatkov, od Kvetnej nedele do nedele Paschy, môže byť rovnako hodnotné, keď sa budú jeho časti modliť doma a v rodinách s tým, ako sa to zvyčajne deje v komunitách každý rok.

– Kňazi, ktorí nemôžu sláviť liturgiu sami, nech sa modlia časti Ústavu, hlavne žalmy a tie modlitby, ktoré nepredpokladajú odpoveď zboru a veriacich.

– Na Veľký štvrtok, počas liturgických slávení ráno, niektoré cirkvi sui iuris slávia posvätenie svätého Myra. Toto slávenia, keďže na Východe nie je spojené s týmto dňom, sa môže preniesť na iný dátum (deň).

– Na Veľký piatok nech sa koná modlitba pri kríži a Kristovom hrobe osamote alebo v rodine, využívajúc bohaté texty východných tradícií vlastné tomuto dňu.

– V noci (veľkonočného) Vzkriesenia nech sa pozvú rodiny, kde je to možné, cez slávnostné zvonenie zvonov, aby sa zjednotili pri čítaní Evanjelia Vzkriesenia zapáliac svetlo (sviečku, lampáš) a spievajúc niektoré tropáre alebo typické spevy vlastnej tradície, ktoré často veriaci vedia naspamäť.

– Eventuálne krsty plánované na Veľkú noc, nech sa odložia na iný dátum.

– Zostávajú platné smernice vydané dekrétom Apoštolskej penitenciárie z 19. marca, pretože mnohí veriaci sú zvyknutí spovedať sa v čase pred Veľkou nocou, kde to nie je možné takto urobiť, Pastieri nech ukážu veriacim, ktoré modlitby sa v duchu ľútosti majú pomodliť z kajúcich modlitieb, na ktoré je východná tradícia bohatá.

Váš oddaný

+ Kardinál Leonardo Sandri, prefekt

o. Flavio Pace

podsekretár

http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3284&fbclid=IwAR1HeqY28Mbd67K1ShMEG9lKjqjiRP7rXwY0iF_fOldvBU1v0Lv9wnicZiw

Bookmark the permalink.

Comments are closed.